فرم اشتراک یک‌ساله (فصل‌نامه) نشریه تخصصی "فنّاوری آزمون و اندازه‌گیری"

لطفا به نکات ذیل توجه بفرمایید:
- برگ اشتراک را به صورت کامل پر کنید.
- اشتراک یکساله برای یک جلد نشریه و ارسال با پست مبلغ 700000 ریال می‌باشد که این مبلغ به حساب نشریه واریز می‌شود.
- مبلغ اشتراک را طبق تعرفه به شکل زیر واریز فرمایید:
1) حساب بانک ملت به شماره 5001687024 نزد شعبه وحید دستگردی کد 65136 به نام نشریه "تجهیزات آزمون و اندازه‌گیری" یا
2) واریز به کارت بانک ملت به شماره: 7571-5325-3379-6104 به نام نشریه "تجهیزات آزمون و اندازه‌گیری"
تصویر برگ رسید بانکی را به نمابر 02166900535 و یا به ایمیل: info@testmag.ir ارسال نمایید.
اصل برگ رسید بانکی را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.
3) با توجه به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی توسط نشریه «فناوری آزمون و اندازه گیری» امکان پرداخت آنلاین نیز وجود دارد.